Algemene voorwaarden en privacy statement

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Ondernemer: opdrachtnemer, lid van de VLOK, die bedrijfsmatig kleinschalige werkzaamheden in, aan en rond bouwwerken verricht;

Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen;

Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Klussenbedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissie.nl).

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden – hierna te noemen VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden – zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en ondernemer.

 1. AFSPRAKEN

ARTIKEL 3 – SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een VLOK Opdrachtformulier. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

a een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;

b de prijs van het werk;

c de betalingswijze.

 1. De opdrachtgever en de ondernemer kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:

a vaste prijs;

b regie.

 1. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en ondernemer overeen dat de gemaakte kosten van de ondernemer worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt de ondernemer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
 2. Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.
 3. De ondernemer draagt er zorg voor dat deze Uitvoeringsvoorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 4. Indien de opdrachtgever geen consument is, geldt, dat:

a partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW dan wel een aannemingsovereenkomst in de zin van artikel 7:750 e.v. BW en uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;

b partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

c opdrachtgever zich er uitdrukkelijk mee akkoord verklaart, dat de ondernemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht, en

d opdrachtgever verklaart zich ervan te hebben vergewist, dat ingeval van een aannemingsovereenkomst de ondernemer de werkzaamheden uitsluitend verricht in het kader van de onderneming.

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. De ondernemer staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.
 2. De ondernemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig, verricht deze naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de ondernemer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen en instructies van de opdrachtgever omtrent het resultaat van de opdracht.
 3. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. De ondernemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
 • een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer terzake deskundig moet worden geacht.
 1. Indien de ondernemer één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
 2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de ondernemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
 3. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
 4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de ondernemer op grond van artikel 4 lid 4.

ARTIKEL 6 – WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de ondernemer ervoor zorgdraagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7 – ONVOORZIENE COMPLICATIES

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 2. Indien de ondernemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient de ondernemer het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten, die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen

vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan de ondernemer is toe te rekenen.

ARTIKEL 8 – OPLEVERING

 1. Na voltooiing van het werk nodigt de ondernemer de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
 2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de ondernemer dienen te worden hersteld, zal de ondernemer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de ondernemer vallen.
 1. BETALING

ARTIKEL 9 – BETALING IN TERMIJNEN

 1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichtingen terzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

ARTIKEL 10 – EINDAFREKENING

 1. De ondernemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.
 2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
 3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
 4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
 5. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

ARTIKEL 11 – OPSCHORTING VAN DE BETALING

 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de ondernemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

ARTIKEL 12 – NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING

 1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
 1. GARANTIE

ARTIKEL 13 – GARANTIE

 1. De ondernemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
 2. De gebreken, als bedoeld in lid 1, zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld.

ARTIKEL 13A – AANBETALING

 1. De ondernemer kan van de opdrachtgever een aanbetaling vragen tot zekerheid van de verplichtingen die hij ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden moet aangaan.
 2. Partijen kunnen ook overeenkomen, dat de opdrachtgever op andere wijze aan de ondernemer de in het eerste lid bedoelde zekerheid verschaft, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een dienstverlener, die zijn transacties afwikkelt via een door de Nederlandse Bank geregistreerde betaaldienstverlener.
 3. De ondernemer biedt de opdrachtgever een passende zekerheid voor een door de opdrachtgever gedane aanbetaling, bijvoorbeeld door de levering van materialen onder rembours op het adres van de opdrachtgever of door gebruik te maken van een dienstverlener, die transacties afwikkelt via een door de Nederlandse Bank geregistreerde betaaldienstverlener.
 1. GESCHILLEN

(tussen consument en ondernemer)

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot het door de ondernemer geleverde werk kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 15 – BRANCHEGARANTIE NAKOMING BINDENDE ADVIEZEN

 1. De VLOK staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door de Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een bedrag van 5.000 euro tegen overdracht van de vordering van de consument op de ondernemer aan de VLOK, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan. Deze borgstelling geldt niet ingeval en voor zover het bindend advies betrekking heeft op een gedane aanbetaling waarvoor geen werkzaamheden zijn verricht.
 2. Indien de vordering van de consument uit hoofde van het bindend advies meer dan 5.000 euro bedraagt, dan verbindt de VLOK zich jegens de consument om voor eigen rekening ook voor dat meerdere betaling van de ondernemer te verlangen en – zo nodig in rechte – tot invordering over te gaan. Het door de VLOK ingevorderde en van de ondernemer ontvangen bedrag dient binnen vier weken na ontvangst door de VLOK aan de consument te worden uitgekeerd. Het verhaalstraject voor het eventueel resterende bedrag wordt binnen diezelfde termijn van vier weken gestart en zo spoedig mogelijk afgerond.
 3. De consument kan met de ondernemer aan de VLOK verzoeken het in het eerste lid genoemde maximumbedrag voor de nakoming van de uitspraak van de Geschillencommissie ingeval van faillissement van de ondernemer te verhogen tot een bedrag van 10.000 euro per uitspraak. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de VLOK onder overlegging van de door beide partijen ondertekende overeenkomst met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. De voorwaarden voor inwilliging van dit verzoek staan vermeld op www.vlok-erkend.nl.

ARTIKEL 16 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis worden gewijzigd of aangevuld.

* Het jaartal geeft aan wanneer de voorwaarden voor het laatst zijn afgestemd met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Tenzij een wetswijziging eerdere aanpassing noodzakelijk maakt, zullen de voorwaarden gelden tot het eerstvolgende voorwaardenoverleg bij de Sociaal–Economische Raad. Raadpleeg voor de meest recente informatie: www.vlok-erkend.nl

Privacystatement Tuhman Dakbedekkingen

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy.

Tuhman Dakbedekkingen is een dakbedekkingsbedrijf. U kunt bij ons onder meer terecht voor het reinigen, onderhouden en renoveren van daken en voor het plaatsen van dakramen en dakkapellen.

Tuhman Dakbedekkingen is gevestigd in Venray.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit Privacystatement zijn geregeld.

 • Wat zijn persoonsgegevens en wat is “verwerken”?
 • Van wie hebben we persoonsgegevens?
 • Hoe verzamelen wij uw gegevens?
 • Welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?
  • a. welke persoonsgegevens?
  • b. Voor welke doeleinden?
 • De wettelijke grondslag voor de verwerking
 • Bewaartermijn
 • Uw rechten
 • Verstrekking van gegevens aan derden
 • Bescherming
 • Datalekken
 • Vragen
 • Wijzigingen in dit privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens en wat is “verwerken”?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u om andere redenen contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer en adres. Maar ook het IP-adres van uw computer of mailadres. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.

Als u een zzp-er of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt, dan zijn die gegevens ook persoonsgegevens want ze zijn direct herleidbaar tot u in persoon.

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles

wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De wet noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegeven van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. Dat kan zijn omdat u klant bij ons bent, of omdat u informatie bij ons hebt ingewonnen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Tuhman Dakbedekkingen kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. Het kan zijn dat u die zelf bij Tuhman Dakbedekkingen aanlevert omdat u informatie opvraagt via onze website, omdat u gebruik wilt maken van onze diensten of omdat u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

Welke persoonsgegevens?

Tuhman Dakbedekkingen verzamelt verschillende persoonsgegevens, te weten:

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventueel ook van de contactpersonen van uw bedrijf.
De gegevens die op uw identiteitsbewijs staan. Indien u ons een kopie verstrekt van uw paspoort of van een ander identiteitsbewijs verzoek wij u het paspoortnummer en / of het BSN nummer zwart door te strepen.
Informatie over contact dat u met ons had. Bijvoorbeeld: waarover ging het contact (aard van de dienst, advies, aanbieding, servicegesprek, bericht, klacht, informatie, betaling doen).
Tuhman Dakbedekkingen maakt op haar website geen gebruik van cookies.

Bijzondere persoonsgegevens

Gevoelige, bijzondere persoonsgegevens mogen door ons niet verwerkt worden. Hieronder wordt verstaan : ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze opvattingen, lidmaatschap vakvereniging, gezondheid gegevens, seksueel gedrag, seksuele gerichtheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, genetische gegevens,

Strafrechtelijke persoonsgegevens mogen door ons niet verwerkt worden: dit zijn gegevens die te maken hebben met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Voor welke doeleinden?

Algemeen
Tuhman Dakbedekkingen kan haar diensten alleen goed uitvoeren als Tuhman Dakbedekkingen daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze producten en diensten maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Opdrachten/overeenkomsten
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

Contact met u opnemen;
Onderzoeken of u klant bij ons kunt worden;
Uw aanvraag voor- of wijziging van een opdracht beoordelen,
Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
Uw opdrachten beheren (bijvoorbeeld contactmomenten leggen we vast zodat we kunnen zien waar we het eerder met u over hebben gehad. )

De Wettelijke grondslag voor verwerking

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op tenminste een van de onderstaande gronden:

Als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (deze toestemming
mag u ook weer intrekken);
• Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst / overeengekomen dienstverlening;
• Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;
• Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen

Bewaartermijn

Tuhman Dakbedekkingen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, om aan andere contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen of voor zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Deze bewaartermijnen kunnen dus van geval tot geval verschillen.

Uw rechten

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat Tuhman Dakbedekkingen uw gegevens verwerkt of een verzoek indienen met betrekking tot het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Stuur daarvoor een brief, met bewijs van uw identiteit naar: Tuhman Dakbedekkingen, t.a.v. H. Manders, Keizersveld 71B te (5803 AP) Venray. Tuhman Dakbedekkingen stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand een overzicht, dan wel een reactie op het verzoek, toe. Tuhman Dakbedekkingen zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

U kunt ons ook laten weten dat persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of verleende toestemming voor het gebruik van een emailadres intrekken.

Daarnaast kunt u zich altijd afmelden voor de ontvangst van e-mailberichten van Tuhman Dakbedekkingen met een commercieel doel via een afmeldlink in het bericht zelf.
Tenslotte zullen wij ervoor zorgdragen dat u uw gegevens makkelijk kan opvragen zodat u die door kan geven aan een andere organisatie. Bij voorbeeld bij de overstap naar een ander bedrijf.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen uw gegevens in bepaalde gevallen vrijgeven aan of delen met derden. De verstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt onder meer plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Tuhman Dakbedekkingen, of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.

Dienstverlening

Om opdrachten adequaat te kunnen uitvoeren is het soms nodig om gegevens uit te wisselen met derden, zoals banken, verzekeraars, incassobureaus en expertisebureaus. We delen de gegevens alleen als dat nodig is en we delen in die gevallen zo min mogelijk gegevens.

Fraudebestrijding en wettelijke verplichtingen

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal Tuhman Dakbedekkingen passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

Ondersteunende diensten

Voor het leveren van onze diensten maken we eventueel gebruik van derden indien dat nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen alvorens wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen deze alleen verwerken overeenkomstig onze instructies.

Andere websites

Op de websites van Tuhman Dakbedekkingen treft u als service soms hyperlinks aan naar websites van derden. Tuhman Dakbedekkingen kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement van de betreffende site.

Bescherming

Tuhman Dakbedekkingen legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Tuhman Dakbedekkingen neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Persoonsgegevens worden door Tuhman Dakbedekkingen verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de gegevens waarborgt.

De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen. Als de gegevens hiervoor niet meer nodig zijn worden ze niet langer bewaard. Tuhman Dakbedekkingen draagt dan zorg voor verwijdering van de gegevens.

Alle personen die kennis kunnen nemen van de door Tuhman Dakbedekkingen vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Tuhman Dakbedekkingen is verplicht om een datalek binnen 72 uur melden aan Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen wiens gegevens het betreft. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. Datalekken worden bij Tuhman Dakbedekkingen altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per geval wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door Tuhman Dakbedekkingen worden verwerkt bij Tuhman Dakbedekkingen worden gemeld en beoordeeld zodat we daar actie op kunnen ondernemen. U kunt datalekken telefonisch of schriftelijk aan ons melden.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Tuhman Dakbedekkingen, t.a.v. H. Manders, Keizersveld 71B te (5803 AP) Venray.

Wijzigingen in dit privacy statement

Tuhman Dakbedekkingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website.

Privacy statement laatst gewijzigd: mei 2018